Weboldal Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzat

Medical Egészségcentrum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3000 Hatvan, Kisfaludy utca 17.
www.mc60.hu

1. Általános rendelkezések
1.1. A Szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy tájékoztassa a Felhasználót a Medical Egészségcentrum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Kisfaludy utca 17., Magyarország, Adószám: 27506389-2-10, Cégjegyzék szám: 10-09-039113 a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elvekről, és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikájáról, amelyet a Társaság, mint Társaság magára nézve kötelezőnek ismer el és betart a Felhasználóval szemben.
1.2. A Szabályzat jogszabályi alapjai (GDPR és törvényi hivatkozások)
A jelen Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően),a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.
1.3. A személyes adatok gépi feldolgozása
A jelen Szabályzat a Társaság honlapján, a Felhasználók által megadott Személyes adat kezelésének módját és elveit tartalmazza. A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások és termékértékesítések minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
1.4. Társaságon kívüli harmadik személlyel kapcsolatos rendelkezések
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Szabályzatban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Társaság n kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Szabályzat hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési Szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Társaság semmilyen felelősséget nem vállal.

2. Fogalom meghatározások
2.1. Adatállomány
Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
2.2. Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
2.3. Társaság
Aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
A jelen Szabályzatban hivatkozott Szolgáltatások esetében Társaságunk Adatkezelőnek minősül:
Medical Egészségcentrum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3000 Hatvan, Kisfaludy utca 17., Magyarország
Adószám: 27506389-1-10, Cégjegyzék szám: 10-09-039113
Kibocsátó cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”)
A Társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
2.4. Személyes adat vagy adat
Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy, azaz Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
2.5. Adatfeldolgozó
Az a szolgáltató, aki a Társaság nevében személyes adatokat kezel. A jelen Szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók a jelen Szabályzat 9.1 pontjában felsorolt szervezetek és/vagy Társaságok.
2.6. Honlap(ok)
A Társaság által üzemeltetett honlap(ok): https://mc60.hu
2.7. Kiadvány(ok)
A Társaság által kiadott elektronikus, illetve nyomtatásban megjelenő dokumentumok: pl. prospektusok, plakátok, hírlevél.
2.8. Szolgáltatás(ok):
A Társaság által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők az https://mc60.hu honlapon.
2.9. Felhasználó:
Az a természetes személy, aki a Társaságunk által üzemeltetett honlapon regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 3. pontban felsorolt adatát.
2.10. Munkavállaló
Az a természetes személy, aki az Társaságunkkal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
2.11. Potenciális munkavállaló
Az a természetes személy, aki a Társaságunk által meghirdetett pozícióra jelentkezik, amennyiben álláshirdetést is közölnek a Honlapon.
2.12. Külső szolgáltató
A Társaságunk által az egyes honlapok üzemeltetéséhez, időszakos információk megjelentetéséhez a honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik a Társaságunk részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak Társaságunkkal együttműködésben, azonban azzal, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására (pl. Google, Facebook, Instagram, egyéb online marketing cégek).
2.13. Szabályzat
A Társaságunk jelen adatkezelési Szabályzata.
2.14. Adatmegsemmisítés
Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, ami biztosítja, hogy a személyes adatok teljes mértékben megsemmisüljenek.
2.15. Adattovábbítás
Az a tevékenység, amely során a Társaságunk a személyes vagy bármilyen más adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tesz.
2.16. Nyilvánosságra hozatal
Az a tevékenység, amely során a Társaságunk bármilyen adatot bárki számára hozzáférhetővé teszi.
2.17. Adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk már nem lehetséges.
2.18. Automatizált adatállomány
Az automatikus feldolgozásra kerülő adatok összessége.
2.19. Gépi feldolgozás:
A felsorolt műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre:
• az adatok tárolása,
• az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek,
• az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

2.20. Rendszer
A Társaságunk és partnerei interneten keresztül elérhető rendszereit és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

3. A Felhasználókkal kapcsolatosan kezelt személyes adatok köre
3.1 IP cím
Ha a Felhasználó a honlapunk felületét látogatja, akkor a Társaságunk rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.
3.2. A Felhasználó személyes adatai
A Felhasználó döntése alapján a Társaságunk a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: IP cím, név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím.
3.3. Az kapcsolati oldalon megadott személyes adatok, e-mail, telefonbeszélgetés rögzítése
Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás igénybevételére való időpontfoglalás, vagy bármely egyéb információ kérése miatt üzenetet (kapcsolati oldalon keresztül, e-mailben) küld, vagy telefonon felkeresi Társaságunkat, úgy a Társaságunk rögzíti vagy rögzítheti a Felhasználó nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben illetve időtartamban kezeli. Az adatkezelés időtartamát az egyes tevékenységek esetében egyedileg határozza meg Társaságunk.
3.5. Nyereményjátékok
A Társaságunk az általa lebonyolított eseti nyereményjátékok körében az alábbi személyes adatokat kezeli: név, születési idő, cím, e.-mail, telefonszám, a nyereményjáték hirdetésében megjelölt személyes adatokat.
3.6. Az online időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés
Az online időpontfoglalás szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Társaságunk kezelheti a következő személyes adatokat: IP cím, név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, TAJ szám, továbbá a számlázáshoz a Felhasználó által megadott számlázási névre és számlázási címre vonatkozó személyes adatokat, valamint a lefoglalt szolgáltatáshoz és a választott fizetési módhoz kapcsolódó személyes adatokat.
3.7. Szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés
A Társaságunk a szerződéseivel és a Szerződött Partnereivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát és e-mail címét.
3.8. Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató
Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, a Társaságunk tájékoztatása nélkül a honlap üzemeltetése során adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül a Társaságunk által folytatott Adatkezelésnek. A Társaságunk minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében (pl. Google, Facebook illetve egyéb online marketing cégek).

4. A Társaságunk által kezelt további adatok köre
4.1. A testre szabott kiszolgálás (ún. „cookie”), Személyes adatok kezelése cookie-k esetében
4.1.1. A cookie-ról általában

Társaságunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomago(ka)t (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket széles körben használnak a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k.

Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a számítógép felhasználója korábban nem törli; az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A tárolás a felhasználó számítógépén történik.

A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja a cookie-k használatát. A weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a cookie-k használatát a Társaság saját Honlapján. Ha nem kívánja ezt elfogadni, akkor a cookie-k használatát a böngészője beállításaiban tudja a Felhasználó letiltani.
Ugyanakkor fel kell hívnunk a Felhasználó figyelmét, hogy ha letiltja a cookie-kat, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni a Honlapok egyes részeit, ugyanis a cookie-k többsége szükséges a Honlapon nyújtott szolgáltatások zavartalan működéséhez.

4.1.2. Saját és harmadik fél által alkalmazott cookie-k

Cookie kategóriája Érvényessége Leírás
Szükséges cookie 11 hónap Ezt a sütit a GDPR CookieConsentplugin állítja be, hogy rögzítse a felhasználó hozzájárulását a “Funkcionális” kategóriába tartozó sütikhez.
Szükséges cookie 11 hónap Ezt a sütit a GDPR CookieConsentplugin állítja be. A cookie a “Teljesítmény” kategóriába tartozó cookie-kra vonatkozó felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál.
Szükséges cookie 11 hónap Ezt a sütit a GDPR CookieConsentplugin állítja be. A süti az “Analytics” kategóriába tartozó cookie-kra vonatkozó felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál.
Szükséges cookie 11 hónap Ezt a sütit a GDPR CookieConsentplugin állítja be. A cookie az “Egyéb” kategóriába tartozó cookie-kra vonatkozó felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál.
Szükséges cookie 11 hónap A cookie-t a GDPR CookieConsentplugin állítja be, és arra szolgál, hogy tárolja, hogy a felhasználó hozzájárult-e a cookie-k használatához. Nem tárol semmilyen személyes adatot.
Szükséges cookie 11 hónap Ezt a sütit a GDPR CookieConsentplugin állítja be. A cookie-kat a “Szükséges” kategóriába tartozó cookie-kra vonatkozó felhasználói hozzájárulás tárolására használják.

4.2. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket a Társaság rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik a Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Társaságunk fér hozzá.

5. Az Adatkezelés célja, jogalapja
5.1. A Társaságunk által folytatott adatkezelés céljai
a) online tartalomszolgáltatás;
b) a Társaság üzleti tevékenyégével összefüggő kapcsolattartás,
c) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
d) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása;
e) Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása
f) személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés
g) a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
h) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
i) statisztikák, elemzések készítése;
j) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
k) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, fórum stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;
l) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
m) webshop szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
n) a Felhasználók jogainak védelme;
o) a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése
p) a Társaság tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.
Társaság a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat. A Társaság a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

5.2. A Felhasználók önkéntes nyilatkozata alapján történő adatkezelés
Társaságunknál az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az Adatkezelés során a Felhasználók adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A különböző szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint a Felhasználó által létrehozott szerződés megkötése illetve teljesítése, a Társaságunkra irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezések és a Társaságunk marketing/értékesítési tevékenységének támogatása. A Felhasználó, mint vásárló/ ügyfél/ megrendelő a honlapon történő regisztrációval vagy a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció és/vagy az igénybevétel során megadott Személyes adatait a Szolgáltató a megrendelés teljesítésére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja. A Társaságunk által kiállított bizonylaton szereplő személyes adatokat a Társaságunk a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.
5.3. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása
A Társaságunk Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítást, mint adatkezelő a Felhasználók külön hozzájárulása nélkül végezhetjük. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján (hatóság felé), vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges (nem hivatalos 3 személy részre).
5.4. A Felhasználó által feltöltött tartalomért vállalt felelőssége
A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli, ha bármilyen párbeszéd történt.
5.5. A Felhasználó, az általa megadott adatokért vállalt felelőssége
Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért a lefolytatott párbeszéd alapján, hogy
a.) a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak megfelelnek,
b.) a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli és a Társaságunk jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaságunk ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
6. Az Adatkezelés elvei, módja
6.1. A jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elve
A Társaságunk a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Szabályzatban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
6.2. A Felhasználó hozzájárulása
A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaságunk az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
6.3. A Társaságunk adatkezelési célja
A Társaságunk a személyes adatokat csak a jelen Szabályzatban, továbbá a Társaságunk más adatkezelésre vonatkozó Szabályzatában illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
6.4. Az adatkezelés az eredeti céltól való eltérés esetén
Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat a Társaságunk az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
6.5. A Felhasználó által megadott adatok ellenőrzése
Társaságunk a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, azaz a Felhasználó felel.
6.6. A 16. életévet be nem töltött személyek adatainak kezelése
A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Társaságunk 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem kezel és nem gyűjt A honlapunkon minden esetben figyelmeztetni kell a 16. életévüket be nem töltött Felhasználókat, hogy az adatkezelés fentiekben kifejtett korlátozására.
6.7. A személyes adatok harmadik félnek történő átadása
A Társaságunk az általa kezelt személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Szabályzatban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon és bizonyos feltételek fennállása esetén a hatóságokon kívül harmadik félnek át nem adja.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

A Társaságunk bizonyos esetekben, meghatározott feltételek fennállása esetén – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaságunk érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.
6.8. A Felhasználók aktivitásáról történő adatgyűjtés
A Társaságunk rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal
6.9. Személyes adat helyesbítése, korlátozása illetve törlése
A Társaságunk az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította.
6.10. Személyes adatok biztonsága
A Társaságunk gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére a Társaságunk minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.
6.11. Adatvédelemért felelős személy a Társaságunknál
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Társaság adatvédelemért felelős munkavállaló jelöl ki:
Az adatvédelemért felelős munkavállaló:
– neve: Mester Anna
– e-mail címe: mester.anna@mc60.hu
– telefonszáma: +36 37 999650

7. Az Adatkezelések időtartama
7.1. Automatikusan rögzített IP címek
Az automatikusan rögzített IP címeket a Társaságunk a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolják.
7.2. Felhasználó által küldött e-mailek
A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, Társaságunk az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben a Társaság jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Társaság e jogos érdekének fennállásáig.

7.3. Társaságunk honlapján nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben megadott személyes adatok kezelése
A Felhasználó által a Társaságunk honlapján nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adott Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – az adott szolgáltatás teljesítése nem történik meg és a szolgáltatásra vonatkozó szavatossági/ jótállási időszak is le nem telik, vagy le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a személyes adatainak törlését. A Felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek a Társaságunk által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. Ha a Felhasználó a személyes adatainak a törlését kéri, akkor azt Társaságunknak törölnie kell.
A Felhasználónak az Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A Társaságunk által szervezett rendezvények és nyereményjátékok résztvevőinek Személyes adatait Társaságunk, mint adatkezelő – kivéve, ha a Felhasználó egyéb célú adatkezeléshez is hozzájárult – az adott rendezvény vagy nyereményjáték végéig kezeli. Marketing célból továbbá közvetlen üzletszerzésre megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését.
7.4. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata
Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaságunk jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás teljes időtartama alatt is megőrizni.
7.5. Automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaságunk biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – ne legyenek összekapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
7.6. Személyes adat törlésének elrendelése bírósági vagy hatósági határozattal
Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést a Társaságunk végrehajtja. Törlés helyett a Társaságunk – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A személyes adatot a Társaságunk mindaddig nem törli, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

8. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja
8.1. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos kérése
A Felhasználó kérheti, hogy Társaságunk tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők. Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, a Társaságunk címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a(z) hello@mc60.hu e-mail címre küldött e-mailben, tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatási kérést a Társaságunk akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Társaságunk csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy a Társaságunk a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon (például telefonon) is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak a Társaságunk által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
8.2. A Felhasználói Személyes adatainak helyesbítése vagy módosítása
A Felhasználó kérheti a Társaságunk által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott személyes adatok/ vagy annak egy része a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók vissza.
8.3. A Felhasználó kérelme a Személyes adatainak törlésére
A Felhasználó kérheti a Társaságunk által kezelt Személyes adatainak törlését.
A törlés megtagadható:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
b) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról a Társaságunk minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, és a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. ATársaságunk által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a Társaságunk a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait logikailag törli.
8.4. A Felhasználó kérése, a Személyes adatainak kezelésének korlátozására
A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaságunk korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaságunk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. A Társaságunk megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaságunk korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaságunk korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Társaságunk általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
8.5. A Felhasználó kérése az automatizált személyes adatainak továbbítására
A Felhasználó kérheti, hogy a Társaságunk a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik Társaság részére továbbítsák.
8.6. A Felhasználó tiltakozása a s személyes adatainak kezelése ellen
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. A Társaság a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.
9. Adatfeldolgozás
9.1. Az adatfeldolgozás egy külső Adatfeldolgozó igénybevételkor
Társaságunk és az Adatfeldolgozók között fennálló szerződés alapján az Adatfeldolgozó a feladat teljesítéséhez kapott személyes adatokat a feladat teljesítésén kívüli célra nem használhatja. További információ az Adatfeldolgozó(k) honlapján érhető el.
A Társaságunk szerverei a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.-nál vannak elhelyezve.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Honlap: tarhely.eu

Társaságunk a számlázást a szamlazz.hu online számlázó programmal végzi, így a számlázásra Adatfeldolgozót vesz igénybe, a számlázáshoz szükséges adatokat és a kiállított számlákat az Adatfeldolgozó szerverén tárolja.
Adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft
Székhelye:1031 Budapest Záhony utca 7
Cégjegyzékszáma: 01-09-303201
Honlap: szamlazz.hu

Társaságunk informatikai szolgáltatója (rendszergazda):
Cégnév: Oláh Gábor EV. kisadózó
Székhely: 2193 Galgahévíz, Mikszáth K. út 12.
Adószám: 67770683-1-33

Társaságunk weboldalának fejlesztője:
Cégnév: Veres Viktor László EV.
Székhely: 2740 Abony, Mátyás Király utca 26/A.
Adószám: 56226056-1-33
Email: info@veresviktor.hu
9.2. Az adatfeldolgozók döntési jogköre
Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Társasággal kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.
9.3. Az adatfeldolgozók munkájának ellenőrzése
A Társaságunk ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.
9.4. Az Adatfeldolgozók által igénybe vett további adatfeldolgozók
Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak a Társaságunk írásbeli hozzájárulásával jogosultak.
10. Külső szolgáltatók
10.1. Adatvédelem Külső szolgáltató esetén

A Társaságunk a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal a Társaságunk együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi Szabályzataiban foglaltak az irányadók. Társaságunk minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Szabályzatban alább rögzített célra használja fel.
10.2. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan a Társaságunk webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működik együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi Szabályzataik szerint kezelik.

A Társaságunkkal együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók:
Facebook, Google.

10.4. Fizetést biztosító Külső szolgáltatók

A Társaságunk az ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatásai, illetve a Társaság weboldalán szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződik. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi Szabályzataikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el.
A Társaságunkkal együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók:
Szolgáltatás neve: Medio (távkonzultáció és távkonzultációs kontrol szolgáltatások esetén)
Szolgáltató neve: MediCorp Hungary Zrt.
Székhelye: 1095 Budapest Lechner Ödön Fasor 2. 7. emelt 13.
Elérhetősége: info@mymedio.hu
Telefon: +3670/773 2967
Cégjegyzék száma: 01-10-141172
Adószáma: 26195443-2-43

10.5. Egyéb Külső szolgáltatók

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel egyik Adatkezelő sem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz/Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül –hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland Ltd., Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Ltd., Infogram Software Inc, PayPalHoldings Inc., Playbuzz Ltd., Twitter International Company., Viber Media LLC, Vimeo Ltd., Yahoo! EMEA Ltd., YouTube LLC. Ezen Külső szolgáltatók az általuk megszerzett személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

11. Adattovábbítás lehetősége
11.1. Személyes adat továbbítása, jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés esetén
A Társaságunk jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaságunk nem tehető felelőssé.
11.2. A Felhasználó engedélye alapján történő adattovábbítás
A Társaságunk jogosult a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett engedélye/ hozzájárulása esetén, az engedélyben/ hozzájárulásban megjelölt személyes adatot az engedélyben/ hozzájárulásban megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben/ hozzájárulásban megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.
11.3. Adattovábbítási nyilvántartás
A Társaságunk az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.
12. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása
12.1. A Szabályzat megváltoztatása
Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
12.2. A Szabályzat a Felhasználó általi jóváhagyása
Jelen Szabályzat megváltozásáról a Társaságunk a Felhasználót tájékoztatja és a Felhasználó az új szabályzat hatálybalépését követően a weboldalra való rálépéssel és a weboldal használatával elfogadja a Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
13. Jogérvényesítési lehetőségek
13.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, észrevételek
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető Társaságunk az hello@mc60.hu e-mail címen, vagy a +36 37 999650 telefonszámon.
13.2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszok
A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
13.3. A bíróság bevonása
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Társaságunk kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

14. Hatálybalépés
Jelen szabályzat 2022. május 20. napján lép hatályba és módosításig érvényes
Medical Egészségcentrum Kft.

Pünkösdhétfő - zárvatartás - Medical Center Hatvan
Kedves Pácienseink!
Intézményünk a mai napon zárva tart.
Holnaptól sok szeretettel várjuk Önöket a megszokott nyitvatartási időben!
Ünnepi nyitvatartás, 2024. május 1. - Medical Center Hatvan
Tisztelt Pácienseink!
Intézményünk a mai napon zárva tart.
Holnaptól a megszokott nyitvatartással várjuk Önöket sok szeretettel!
Medical Center Hatvan - újév

Kedves Pácienseink!
Intézményünk a mai napon zárva tart! 01.03-tól várjuk Önöket szeretettel a megszokott nyitvatartási időben.

Ünnepi nyitvatartás - Medical Center Hatvan

Kedves Pácienseink!
A mai napon Intézményünk rendhagyó nyitvatartással, 7:00-15:00-ig várja Önöket!

Medical Center Hatvan - karácsony

Kedves Pácienseink!
Intézményünk a mai napon zárva tart!
Online időpontfoglaló rendszerünk továbbra is elérhető.

Ünnapi nyitvatartás 2023. november 1. - Medical Center Hatvan

Kedves Pácienseink!
Intézményünk a mai nap zárva tart!
Holnaptól a megszokott nyitvatartással várjuk Önöket szeretettel!

október 23. zárva tartás Medical Center Hatvan

Kedves Pácienseink!
Intézményünk a mai nap zárva tart!
Holnaptól a megszokott nyitvatartással várjuk Önöket szeretettel!

Tisztelt Pácienseink!
Intézményünk 2024.03.29.-2024.04.01. között ZÁRVA tart!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván az MC60 csapata!

Kedves Pácienseink!
Intézményünk a mai napon ZÁRVA tart. Március 18-tól a megszokott nyitvatartással várjuk Önöket sok szeretettel!