GTC

Általános Szerződési Feltételek

Medical Egészségcentrum Kft. Időpontfogalási és ellátási rendszeréhez

Medical Center Hatvan, orvosi rendelők hatvan, orvosi rendelő hatrvan, szakorvosi rendelő hatvan, hatvan orvosi rendelő, laborvizsgálat hatvan, fogorvos hatvan, fogászat hatvan, hatvan fogorvos, hatvan fogászat, fogszakorvos hatvan, fogász szakorvos hatvan, hatvani kórház, kórház hatvan, hatvan ultrahang, ultrahangos vizsgálat hatvan, ultrahang vizsgálat hatvan, nőgyógyász hatvan, nőgyógyászat hatvan, hatvan nőgyógyászat, nőgyógyász magánrendelés hatvan, szülész nőgyógyász hatvan, nőgyógyász szakorvos hatvan, synlab hatvan, sebészet hatvan, sebész hatvan, sebész orvos hatvan, sebész szakorvos hatvan, vérvétel hatvan

Apart from the Medical Egészségcentrum név alatt működő Medical Egészségcentrum Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Kisfaludy utca 17., cégjegyzékszáma: 10-09-039113, adószáma: 27506389-1-10, honlap: www.mc60.hu; a továbbiakban: Szolgáltató) mint Szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésekre a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadók.

Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Szolgáltató és az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő páciens – a továbbiakban: Ügyfél – között létrejött szolgáltatási szerződés kifejezetten nem rendelkezik és amely ilyen módon a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az Ügyfél a betegtájékoztató, beleegyező nyilatkozat, stb. aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Szolgáltató az Ügyféllel kötött egyedi megállapodásban kifejezetten eltérően nem rendelkezik. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására, amely módosítás(ok) a www.mc60.hu honlapon kerülnek közzétételre és amely módosítás(ok) a közzététellel hatályossá válnak.

I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
 1. Szolgáltató: Medical Egészségcentrum Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Kisfaludy utca 17., cégjegyzékszáma: 10-09-039113, adószáma: 27506389-1-10)
 2. Szolgáltatás: Szolgáltató által nyújtott, jelen ÁSZF-ben meghatározott egészségügyi és egyéb kiegészítő szolgáltatások.
 3. Ügyfél: a Szolgáltató Szolgáltatását igénybe vevő személy.
 4. Szerződés: a Szolgáltató és Ügyfél között létrejött szerződés, melyben Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását vállalja.
 5. Medical Egészségcentrum: Szolgáltató által Hétfőtől Pénteking 7:00-19:00 között előzetes bejelentkezés alapján működő betegbefogadó hely.
 6. A szolgáltatás helye: 3000 Hatvan, Kisfaludy utca 17. szám.
II. A SZOLGÁLTATÁS
 1. Szolgáltató a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá a Felek által megkötött Szerződés, valamint annak mellékletei, és a jelen ÁSZF szerinti feltételek szerint vállalja egészségügyi és más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását az Ügyfél, illetve egyéb kedvezményezettje (pl: gyermek, családtag) részére.
 2. Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, valamint a tevékenységére vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítással, és a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik.
 3. Szolgáltató valamennyi Szolgáltatását a mindenkor hatályos jogszabályoknak, szakmai protokolloknak és az egyéb szakmai előírásoknak megfelelően nyújtja.
 4. Szolgáltató a tevékenysége során mindig az Ügyfél érdekeinek figyelembevételével, a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel és gondossággal jár el.
 5. Szolgáltató rendes nyitvatartási idejében a honlapján (www.mc60.hu) aktuálisan elérhető szolgáltatásokat nyújtja.
 6. Szolgáltató a Szolgáltatásokat egészségügyi szakember alkalmazottai (orvosok, egészségügyi asszisztensek, dietetikus, life coach, védőnő, diplomás ápoló stb.) valamint szerződött partnerei, vagy más egészségügyi szakszemélyzet bevonásával nyújtja.
 7. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett veszi igénybe.
 8. Szolgáltató az alábbi tünetekkel rendelkező betegek ellátását nem vállalja:

  Pl. • Közepes és súlyos mellkasi fájdalmat • Terhesség kapcsán felmerülő problémákat • Közepes és súlyos hasi fájdalmat • Gyógyszer- vagy kábítószer túladagolást • Légzési nehézségeket • Szándékos önártalom-okozást • Eszméletvesztéssel járó betegségeket • Pszichiátriai megbetegedéseket • Többszörös sérüléseket, súlyos nyak-, hát-, fejsérüléseket • Alkohol okozta problémákat (kivéve a másnaposságot) • Súlyos égési sérüléseket • Kórházi felvételt igénylő betegségeket • Csípő-, medence-, és combcsontsérüléseket.

  Ezen panaszokkal rendelkezőket arra kéri, hogy közvetlenül sürgősségi betegellátó osztályt keressenek fel, annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb a megfelelő helyen kapja a megfelelő ellátást és a beteg ellátása ne szenvedjen időveszteséget.

  Amennyiben az Ügyfél az alábbi tünetekkel mégis megjelenik az ellátás igénybevétele céljából, úgy Szolgáltató tájékoztatja erről és haladéktalanul tovább küldi a megfelelő ellátási helyre. Ebben az esetben az Ügyfelet semmilyen díjfizetési kötelezettség nem terheli.

 9. Az Ügyfél jogosult a fekvőbeteg ellátó intézménybe eljutását egyéb módon megszervezni, azonban ilyen esetben a Szolgáltatót saját felelősségére hagyja el, amelyet Szolgáltató az ambuláns kezelőlapon rögzít.
III. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE

3.1. Szolgáltató az Ügyfelet kizárólag előre egyeztetett időpontban fogadja, az előzetes bejelentkezésnek az Ügyfél az alábbi módokon tehet eleget:

a) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a +3637 999 650 telefonszámon
b) elektronikus úton e-mail-ben az informacio@mc.60.hu címen

Az időpont-foglalás a Szolgáltató szóbeli, vagy írásbeli visszaigazolásával válik érvényessé. A Szolgáltató ezúton is tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a Szolgáltatóval folytatott telefonbeszélgetéseket a Szolgáltató minőségbiztosítási, és a szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatok rögzítése céljából rögzítheti, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

3.2. Jelen ÁSZF megismerésével Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató munkatársaitól a szolgáltatás igénybevétele előtt teljes körű tájékoztatást kapott a szolgáltatás természetéről, a felek jogairól és kötelezettségeiről, jelen ÁSZF rendelkezéseiről, valamint a fizetendő díjakról.

3.3. Az Ügyfél bármely Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatást kérhet az egészségügyi kezelésről. Tudomásul veszi, hogy amennyiben külön írásban nem kéri, úgy a Szolgáltató által rendszeresített formanyomtatványok, tájékoztató, beleegyező nyilatkozat és állapotfelmérő tartalmát elegendőnek tartja az adott Szolgáltatás igénybevételhez és azok aláírásával elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült. A további tájékoztatási igényéről lemond.

3.4. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania az alábbi adatokat:

a) családi és utónév,

b) születési hely és idő,

c) anyja neve,

d) TAJ száma, (amennyiben Ügyfél rendelkezik TAJ kártyával)

e) telefonszám,

f) e-mail cím.

A Szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy a személyazonosságának megállapítása érdekében Szolgáltató személyazonosító igazolványát (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) és lakcímkártyáját bemutatásra elkérje.

3.5. Szolgáltató és Ügyfél között a Szerződés a vizsgálat részét képező ambulánslap kitöltésének megkezdésével jön létre. Az ambulánslapot az Ügyfél köteles aláírni, annak egy példánya az Ügyfelet illeti meg, melyet a konzultációt, vizsgálatot vagy rehabilitációs kezelést követően adja át a Szolgáltató a Ügyfél részére.

3.6. Ügyfél köteles az ambulánslap kitöltése során a kezelőorvost tájékoztatni minden olyan tényről, információról, adatról és körülményről, amely szükséges a kórtörténet megállapításához, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, állandóan vagy alkalmanként szedett gyógyszeréről és egyéb gyógyhatású készítményeiről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, valamint egyes gyógyszerek összetevőivel szembeni érzékenységéről.

3.7. Amennyiben az Ügyfél a szerződéses és jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Szolgáltató mentesül az ebből eredő következmények viselése alól, az ebből eredő károkért a Szolgáltatót vagy a kezelő orvost sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

3.8. Az ambulánslap aláírásával az Ügyfél hozzájárul a kórelőzmények rögzítéséhez, illetve a rögzített adatok egészségügyi ellátás céljából történő kezeléséhez.

IV. ÜGYFÉL KEZELÉSE

4.1. Ügyfél köteles a kezeléseken és a vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban, arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

4.2. Amennyiben az Ügyfél az előre egyeztetett időpont után több, mint 10 perccel jelenik meg, úgy ellátásra csakis abban az esetben jogosult, ha ezáltal a soron következő, időpontra pontosan megjelenő Ügyfél kezelése időben megvalósítható.

4.3. Az Ügyfél az előre egyeztetett időpont előtt lehetőség szerint legalább 30 perccel, kontrasztanyagos radiológiai vizsgálatok esetén minimum 40 perccel megelőzően az egészségcentrum recepcióján jelzi, hogy megérkezett a szolgáltatás igénybevétele céljából. A Szolgáltató a bejelentkezés és adatrögzítést, adategyeztetést követően nyújtja az igényelt egészségügyi szolgáltatást. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtását megelőzően minden Ügyfél vonatkozásában koronavírus gyorsteszt kerül elvégzésre, a teszt az Ügyfelek részére térítésmentes.

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, beteget kísérő hozzátartozó kizárólag koronavírus gyorsteszt Szolgáltató általi elvégzése után kísérheti be hozzátartozóját és tartózkodhat az intézmény területén belül, amely gyorsteszt térítésköteles. A koronavírus gyorsteszt térítési díját a mindenkori hatályos árjegyzék tartalmazza (https://mc60.hu/araink).

4.4. Szolgáltató indokolt esetben jogosult kezelési tervet készíteni, valamint azt megváltoztatni, utóbbi esetben azonban köteles az Ügyfelet a módosítás tényéről, valamint annak indokairól legkésőbb a következő kezelésen tájékoztatni.

4.5. Ügyfél köteles a kezelés során a kezelő orvossal, illetve a Szolgáltató munkatársaival együttműködni, a Szolgáltató működési rendjét tiszteletben tartani. Ügyfél köteles írásban megtenni a kezelés elvégzéséhez szükséges, valamint jogszabály által kötelezően előírt nyilatkozatokat. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy a Szolgáltató által kért tájékoztató, vagy belegyező és állapotfelmérő nyilatkozatok aláírását megtagadja, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége merült fel, úgy azt az Ügyféllel szemben érvényesíteni.

4.6. A Szolgáltatási szerződést, valamint a szolgáltatás során szükséges nyilatkozatokat az a személy köteles aláírni, aki a megrendelt egészségügyi szolgáltatást igénybe veszi, ebben a körben a Szolgáltató nem fogadja el képviselő aláírását. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a szerződést a törvényes képviselők, illetőleg a gondnok köteles aláírni, akik készfizető kezesként felelnek a megrendelt szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítéséért.

4.7. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a kezelések elvégzéséhez, illetve a diagnózis megállapításához szükséges mintavételi vizsgálatokat a Szolgáltató elvégezze.

4.8. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a kezelés során, illetve a diagnózis megállapításához sugárterheléssel járó radiológiai vizsgálatok készítése válhat szükségessé, amelyhez az Ügyfélnek hozzájáruló nyilatkozatot kell tennie. Tudomásul veszi továbbá, hogy a felvétel elkészítése a kezelés folytatásának feltétele. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felvétel elkészítésének feltétele, hogy a felvételkészítéshez külön nyilatkozatban hozzájáruljon, amely hozzájárulásával elismeri, hogy felvétel elkészítésének kockázatairól a Szolgáltató alkalmazottaitól teljes körű felvilágosítást kapott.

4.9. Társaságunk az általa nyújtott szolgáltatásokat az azokra irányadó mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelve végzi.

V. DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás ellenértékeként a Szolgáltató Rendelőjében kifüggesztett, valamint nyilvános honlapján (www.mc60.hu) elérhető mindenkor hatályos árlista alapján kalkulált, vagy egyedi árajánlatban meghatározott díjat köteles fizetni a Szolgáltatónak.

5.2. A vizsgálatért, kezelésért az Ügyfél díjat köteles fizetni, amely díj nem tartalmazza az árjegyzékben szereplő, egyéb díjköteles szolgáltatások (így különösen a röntgenfelvétel készítés, labordiagnosztika igénybevétele stb.), valamint a felhasznált gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árát.

5.3. Szolgáltató díja az Ügyfél kezelését követően azonnal esedékessé válik. Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a díjat a kezelés befejeztével megfizeti.

5.4. Szolgáltató a készpénzben történő fizetés mellett, lehetővé teszi a bankkártyával történő fizetést is.

5.5. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatást valamely, a Szolgáltatóval szerződésben álló biztosító, ellátásszervező, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, úgy köteles azt a recepción előre jelezni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részére adott esetben a díjat az Ügyfélnek kell kifizetni azzal, hogy a Szolgáltató által átadott ambuláns lap alapján a díj visszatérítését az egészségpénztártól, illetve biztosítótól követelheti. Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele után adott esetben köteles az egészségpénztárral, illetve a biztosítóval elszámolni, ennek elmulasztása miatt a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

5.6. Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Szolgáltatást biztosító vagy egészségpénztári tag finanszírozásával az egészségpénztári tag rendelkezése alapján – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – közeli hozzátartozója vegye igénybe. Ügyfél köteles a pénztártag erre vonatkozó nyilatkozatát a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

5.7. Az Ügyfél a szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szolgáltató részére, a késedelembe esés időpontjától a fizetési kötelezettség teljesítésének az időpontjáig számítottan. A Szolgáltató fizetési késedelem esetén jogosult igényét peres úton érvényesíteni az Ügyféllel szemben, és igénybe vehet valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos felmerülő többletköltségek az Ügyfelet terhelik.

5.8. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult továbbá megtagadni minden további egészségügyi szolgáltatás nyújtását a Megrendelő részére, amíg Szolgáltatóval szemben tartozása áll fenn.

5.9. Ügyfél jogosult az időpont foglalását módosítani, illetve törölni, azzal, hogy erre legkésőbb a lefoglalt időpontot megelőző 24 órával bezárólag van lehetősége. A lefoglalt időpontot megelőző 24 órán belüli törlés, időpont módosítás, illetve törlés nem lehetséges, ebben az esetben az Ügyfél köteles a szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató Rendelőjében kifüggesztett, valamint nyilvános honlapján (www.mc60.hu) elérhető mindenkor hatályos árlista alapján megfizetni a Szolgáltató részére.

VI. FELELŐSSÉG

6.1. Szolgáltató mindent megtesz az Ügyfél gyógyítása érdekében, de az emberi szervezet biológiai reagáló képességétől, illetve az előre nem látható tényezőktől függően az eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet.

6.2. Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan szövődményért, illetve következményért, amely abból ered, hogy az Ügyfél a Szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit, valamint a kezelőorvosa utasításait, javaslatait nem tartja be.

VII. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

7.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen az Ügyfél személyes adatainak rögzítése. Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes, illetve különleges adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. számú törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni, azokat kizárólag a jogszabályban feljogosított személyek részére adhatja ki.

7.2. Arra az esetre, ha az Ügyfél a díjat a 5.5. pontban meghatározott módon fizeti, és a biztosítóval, vagy egészségpénztárral történő elszámoláshoz szükséges, az Ügyfél hozzájárul a személyes adatainak a biztosító, vagy egészségpénztár részére történő továbbításához.

VIII. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – PANASZKEZELÉS

8.1. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos felvilágosítások, valamint a reklamációk ügyében a Szolgáltató munkatársa jár el, alábbi elérhetőségeken:

 • cím:3000 Hatvan, Kisfaludy utca 17.
 • telefon: +36 37 999 650
 • E-mail: informacio@mc.60.hu )

 

8.2. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat kizárólag az Ügyféltől, illetve írásbeli meghatalmazottjától, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor kapott számla bemutatása mellett fogadja el.

8.3. Amennyiben a Szolgáltató munkatársa nem tud hitelt érdemlő módon meggyőződni az Ügyfél személyazonosságáról, jogosult kérni a panasz írásban történő megerősítését, ennek hiányában a reklamációt elutasítja.

8.4. Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos reklamációk ügyében a Szolgáltató annak érkezésétől számított 30 munkanapon belül írásban értesíti az Ügyfelet az általa megadott elérhetőségen.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.1. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitájukat elsődlegesen békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek az értékhatár függvényében alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének. 9.2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény és az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai protokollok az irányadók. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022.02.01. napján lépnek hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényesek.
Pünkösdhétfő - zárvatartás - Medical Center Hatvan
Dear Patients!
Our institution is closed today.
From tomorrow, we look forward to welcoming you at our usual opening hours!
Ünnepi nyitvatartás, 2024. május 1. - Medical Center Hatvan
Dear Patients!
Our institution is closed today.
Holnaptól a megszokott nyitvatartással várjuk Önöket sok szeretettel!
Medical Center Hatvan - újév

Dear Patients!
Intézményünk a mai napon zárva tart! 01.03-tól várjuk Önöket szeretettel a megszokott nyitvatartási időben.

Ünnepi nyitvatartás - Medical Center Hatvan

Dear Patients!
A mai napon Intézményünk rendhagyó nyitvatartással, 7:00-15:00-ig várja Önöket!

Medical Center Hatvan - karácsony

Dear Patients!
Intézményünk a mai napon zárva tart!
Online időpontfoglaló rendszerünk továbbra is elérhető.

Ünnapi nyitvatartás 2023. november 1. - Medical Center Hatvan

Dear Patients!
Intézményünk a mai nap zárva tart!
Holnaptól a megszokott nyitvatartással várjuk Önöket szeretettel!

október 23. zárva tartás Medical Center Hatvan

Dear Patients!
Intézményünk a mai nap zárva tart!
Holnaptól a megszokott nyitvatartással várjuk Önöket szeretettel!

Dear Patients!
Intézményünk 2024.03.29.-2024.04.01. között ZÁRVA tart!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván az MC60 csapata!

Dear Patients!
Intézményünk a mai napon ZÁRVA tart. Március 18-tól a megszokott nyitvatartással várjuk Önöket sok szeretettel!